นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดูมอร์ ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.domoreliving.com ให้ความสำคัญต่อการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำนโยบายขึ้นมา เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์

เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 

 • ภาพและสี ที่ใช้ใน www.domoreliving.com เป็นภาพที่ได้รับการตกแต่งมาเพื่อการโฆษณา ดังนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีเกิดความผิดเพี้ยนของสีหรือหน้าจอ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.domoreliving.com เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้
 • เนื้อหาและข้อมูลใน www.domoreliving.com เป็นสมบัติของบริษัทฯและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง หรือกระทำการใดๆในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาต ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธ์ดังกล่าวตามโทษที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ www.domoreliving.com และข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ จะนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านเท่านั้น

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้

 • ผู้ ใช้งานจะต้องเก็บรักษา username และ password สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้บริการควรจะ sign out ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความ เสียหายได้
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่บริษัทฯได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน
 • ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้
  • ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น
  • กระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นรวมทั้งบุคคลอื่น
  • กระทำการเข้าถึงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ และ/หรือต่อผู้อื่นใด ผู้ใช้งานตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดมีขึ้นแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด