นโยบายและเงื่อนไขการให้บริการ DOMORE LIVING HOME

 • เรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน หากเกิดความผิดพลาดดังต่อไปนี้

การนำส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่า 45 วัน (สำหรับการนำส่งสินค้าเพื่อเข้าติดตั้งครั้งแรก)

การแก้ไขงานหลังติดตั้งมีความล่าช้าเกินกว่า 45 วัน (สำหรับการแก้ไขงานที่มีความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ เท่านั้น)

 • เรายินดีรับผิดชอบในการซ่อมแซมผนัง / พื้น / ฝ้าเพดานของบ้านลูกค้า หากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทีมงานติดตั้งของ DOMORE LIVING HOME
 • ลูกค้าต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจแบบของเฟอร์นิเจอร์โดยละเอียดก่อนการชำระมัดจำสั่งผลิตสินค้าหากทาง DOMORE LIVING HOME ดำเนินการผลิตแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขแบบหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี เพราะสินค้าเป็นการผลิตใหม่ทุกชิ้นเพื่องานลูกค้าเท่านั้น
 • หากเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก DOMORE LIVING HOME เอง บริษัทจะสั่งผลิตให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และกำหนดทำการติดตั้งครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
 • หากทางช่างติดตั้งของ DOMORE LIVING HOME ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบที่สั่งผลิตเรียบร้อยแล้วพบว่าลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในภายหลัง จะมีค่าใช้จ่ายค่าแรงเพิ่มเติมและหากเกิดความเสียหายขึ้นลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นด้วยตัวเอง
 • DOMORE LIVING HOME จะมีการกำหนดวันติดตั้งหลังจากลูกค้ามัดจำสั่งผลิตแล้วเท่านั้น โดยเป็นการกำหนดวันติดตั้งจากแบบ3D และเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถรับประกันวันติดตั้งว่าต้องแล้วเสร็จแน่นอนได้ ซึ่งอาจมีล่าช้ากว่าการประมาณการไว้ 2-15 วัน  ( DOMORE LIVING HOME เนื่องจากงานติดตั้งเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและความชำนาญ ระยะเวลาวันติดตั้งอาจคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับ สภาพหน้างาน สถานที่)
 • กรณีที่อยู่อาศัยของลูกค้ามีข้อกำหนด เช่น วันเวลา ที่อนุญาตให้เข้าติดตั้ง, ค่าที่จอดรถหรือเงินมัดจำใดๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
  กรณีที่อยู่อาศัยมีเฟอร์นิเจอร์เดิมและลูกค้าต้องการรื้อหรือโยกย้าย ลูกค้าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันนัดติดตั้ง
 • หลังจากเสร็จสิ้นการวัดพื้นที่แล้ว ลูกค้าไม่สามารถปรับแต่ง แก้ไขผนังหรือพื้นห้องได้จนกว่าการติดตั้งจะแล้วเสร็จ
 • ในวันติดตั้งงานหากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งสินค้าได้ เช่น ทางโครงการยังไม่ปล่อยไฟให้ใช้งานได้, พื้นที่บ้านยังไม่เสร็จแต่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า/มีการปรับพื้นที่บ้านเพิ่มเติมภายหลัง แต่ไม่ได้แจ้งให้ทาง DOMORE LIVING HOME ให้ทราบก่อนติดตั้ง/นัดทีมช่างหลายชุดเข้ามาพร้อมกัน เช่น ผ้าม่าน ช่างไฟ ช่างแอร์ เป็นต้น ทำให้ทีมช่างไม่มีพื้นที่ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และไม่สามารถทำงานต่อได้ ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าขนส่งติดตั้งรอบสอง เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
 • กรณีเลื่อนส่งสินค้าต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ทาง DOMORE LIVING HOME รับฝากสินค้าไม่เกิน 30 วัน กรณีเกิน 30 วัน มีค่าฝากสินค้า 1.5% ต่อวัน ของมูลค่าสินค้า
 • วันสุดท้ายของการติดตั้งลูกค้าควรอยู่หน้างานเพื่อตรวจรับงาน พร้อมเซ็นเอกสารจากทีมช่างที่ติดตั้งด้วยตัวเองเพื่อเป็นหลักฐานการปิดงาน

 

การรับประกันคุณภาพสินค้า ประเภท โครงตู้ หน้าบาน จะมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับ สินค้าเท่านั้น โดยครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุด บกพร่องจากการผลิต หรือการติดตั้งในส่วนของ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้าเกิดจากปัจจัยที่ นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องของชิ้นส่วนต่างๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง / การใช้งานผิดวิธี / รอยขีดข่วน / แตกหัก / ขาด / ความสกปรกและรอยเปื้อน / สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบหรือติดตั้ง / สินค้าที่เสียหายจากการทำ ความสะอาดผิดวิธี / การเสื่อมสภาพของวัสดุตามอายุของการใช้งาน / สินค้าขึ้นรา / ความเสียหายจาก ปลวกหรือมอด / สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ / สินค้าชำรุดเสียหายจากความชื้นสูงหรือเกิดเหตุ สุดวิสัย เช่น น้ำรั่ว ท่อประปาชำรุด ละอองฝน เป็นต้น